x

Wybierz Punkt Pobrań, w których chciałbyś wykonać badania.

x Duża liczba badań w wybranym Punkcie Pobrań

W wybranej przez Ciebie placówce czas oczekiwania na pobranie krwi może być wydłużony z powodu obsługi również pacjentów szpitalnych. Zalecamy wybranie Punktu Pobrań na . który jest oddalony o ok. od pierwotnie wybranego.

WYBRANY PRZEZ CIEBIE Punkt Pobrań


ZALECANY Punkt Pobrań


DO -20% NA WYBRANE PAKIETY I BADANIA SPRAWDŹ
strona główna > Regulamin Sklepu Internetowego
Regulamin Sklepu Internetowego

 

Regulamin zawierania drogą elektroniczną umów
o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz tworzenia indywidualnych kont internetowych pacjentów

 

§1
Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:


1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin.
2. Internetowy Serwis Pacjenta (dalej jako: „Serwis”) - serwis internetowy dostępny pod adresem https://alablaboratoria.pl/c402-dla-pacjenta, za pośrednictwem którego Pacjent może dokonać zamówienia Badań realizowanych przez ALAB Laboratoria Sp. z o.o.
3.Konto Indywidualne Pacjenta (dalej jako: ,,Konto”) - strona www udostępniona w Serwisie po zalogowaniu, przeznaczona do pobierania informacji o wynikach badań laboratoryjnych.
4. ALAB - ALAB laboratoria Sp. z o.o. wpisana przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego -Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000040890. Adres: ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, NIP: 5220000217, REGON: 008105218, będąca podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654.).
5. Pacjent - osoba fizyczna korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ALAB.
6. Badanie - świadczenie zdrowotne polegające na przeprowadzeniu badań laboratoryjnych realizowanych przez ALAB w jednej z jego Placówek, na podstawie zamówienia dokonanego przez Pacjenta za pomocą Serwisu.
7. E-konsultacja – porada lekarska lub interpretacja wyniku dokonana przez diagnostę, wykonane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego poprzez Serwis.
8. Partner – inny niż ALAB podmiot wykonujący działalność leczniczą lub prywatnie praktykujący lekarz, który współdziała z ALAB w celu zapewnienia ciągłości świadczenia zdrowotnego.
9. Kanał – forma komunikacji przy świadczeniu usług drogą elektroniczną
10. Placówka - jednostka organizacyjna należąca do ALAB, w której Pacjent ma możliwość wykonania zamówionego wcześniej Badania.
11. Zamówienie - oświadczenie woli Pacjenta, stanowiące ofertę zawarcia z ALAB, drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, umowy o świadczenie zdrowotne.
12. Użytkownik – Pacjent korzystający z Serwisu po zalogowaniu się przy użyciu Loginu i Hasła.
13. Login – adres poczty elektronicznej pacjenta służący do zalogowania się do Serwisu.
14. Hasło - indywidualne hasło dostępu do Serwisu. ALAB nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika hasła do Serwisu jakiejkolwiek osobie trzeciej i/lub niewłaściwego zabezpieczenia hasła dostępu do Serwisu przed dostępem jakiejkolwiek osoby trzeciej.
 

§2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2017 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017, poz. 1219 ), a także ustawę Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) Określa on rodzaj, zakres i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów
o udzielanie świadczeń zdrowotnych, tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb korzystania
z Serwisu i Konta.
2. Regulamin dostępny jest w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
3. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Pacjenta aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej.
4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 

§ 3
Wymogi techniczne

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu oraz Konta stacja użytkowa (np. komputer, tablet, telefon komórkowy) Pacjenta, powinna spełniać poniższe minimalne wymagania:
Minimalne wymagania:

 • komputer z procesorem 1.0 GHz
 • 1024 MB pamięci operacyjnej RAM
 • około 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli
 • dostęp do Internetu
 • najnowsza wtyczka multimedialna Flash Player

Zalecane wymagania:

 • komputer z procesorem 2.0 GHz lub szybszym
 • 2048 MB pamięci operacyjnej RAM lub więcej
 • około 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli
 • dostęp do Internetu
 • najnowsza wtyczka multimedialna Flash Player

Wymagania systemowe:

 • system operacyjny Microsoft Windows (Vista/7/8/8.1)
 • środowisko Microsoft .NET Framework 4.5 lub nowszy

2. ALAB nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
3. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ust. 1 jest przedmiotem oddzielnej licencji pomiędzy Pacjentem, a Licencjodawcą.
4. Witryna internetowa Serwisu dopasowana jest do następującej rozdzielczości ekranu 1152x864
 

§4
Polityka Prywatności

1.  Pacjent poprzez wypełnienie formularza Rejestracji i zaznaczenie pola „Akceptuję” wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO” w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
2. Administratorem danych osobowych jest ALAB laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, KRS: 0000040890, zwany dalej także Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
3. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
a.    zawarcia umowy o świadczenie zdrowotne udzielane przez ALAB na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane przez okres ważności konta internetowego, chyba że wcześniej Pacjent wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzysta z innych przysługujących Pacjentowi praw. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia usługi przewidzianej umową.
b.    wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za zamówienie,  prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia innych obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z m.in. ustawą
o rachunkowości przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego.
c.    dokonania niezbędnych zapisów w dokumentacji medycznej i przekazania jej Pacjentowi na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z ustawą o prawach pacjenta przez czas wskazany przepisami prawa.
d.    przechowania danych osobowych Pacjenta w bazie Pacjentów w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw przez okres przewidziany przepisami prawa.
e.    ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń wskazany prawem.
f.    świadczenia marketingu bezpośredniego, świadczenia usługi Newsletter na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody.  Pacjent może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji (newsletter) poprzez przesłanie informacji na adres newsletter@alab.com.pl z żądaniem cofnięcia zgody. ALAB będzie przetwarzać dane przez okres ważności zgody lub do czasu skorzystania z innych praw przez Pacjenta.
4. Wszystkie dane podane przez Pacjenta w trakcie składania Zamówienia oraz dane zawarte
w wynikach badań nie będą ujawniane osobom trzecim z zastrzeżeniem ust. 5, chyba że będzie to konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
5. Dla wykonania niektórych usług w tym w szczególności E-konsultacji, gdzie zachodzi potrzeba skorzystania z usług innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub prywatnie praktykującego lekarza, dane Pacjenta i dokumentacja medyczna mogą być udostępnione celem zachowania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 1 ustawy o prawach pacjenta. O konieczności przekazania takich danych pacjent zostanie poinformowany przed ich przekazaniem z możliwością nie wyrażenia zgody na przekazanie, z tym że w przypadku niewyrażenia zgody usługa nie zostanie wykonana.
6. Pacjent, jeśli przepisy prawa, m.in., ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie wskazują inaczej, ma prawo:
a.    dostępu do swoich danych osobowych,
b.    sprostowania swoich danych osobowych
c.    usunięcia swoich danych osobowych
d.    ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e.    wniesienia skargi do organu nadzorczego
f.    przenoszenia danych
g.    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
h.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki z art. 21 RODO.

7. Szczegółowe informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osob