x

Wybierz punkt pobrań, w których chciałbyś wykonać badania.

x

Duża liczba badań w wybranym punkcie pobrań

W wybranej przez Ciebie placówce czas oczekiwania na pobranie krwi może być wydłużony z powodu obsługi również pacjentów szpitalnych. Zalecamy wybranie punktu pobrań na . który jest oddalony o ok. od pierwotnie wybranego.

WYBRANY PRZEZ CIEBIE PUNKT POBRAŃ


ZALECANY PUNKT POBRAŃ


Twój koszyk - podgląd


Twój koszyk jest pusty.

przejdź do wyszukiwarki badań

0 Koszyk (0.00zł)

strona główna > Obowiązek informacyjny
Obowiązek informacyjny

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące ALAB Laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stępińskiej 22/30, 00-739 Warszawa, KRS: 0000040890

 

Informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALAB Laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stępińskiej 22/30, 00-739 Warszawa, KRS: 0000040890, zwaną dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  2. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@alab.com.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania danych osobowych

Realizacja usługi/zamówienia którego dokonałeś

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,tj.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia/usługi oraz przez czas niezbędny po jego zakończeniu.

Odpowiedź na Twoje pytanie

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji odpowiedzi na pytanie oraz przez czas niezbędny po udzieleniu odpowiedzi.

Rozpoczęcia i zakończenia zainicjowanej przez Ciebie rejestracji konta na stronie internetowej

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Twoje dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do wykonania umowy.

 

Będąc podmiotem leczniczym jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta

Okres wynikający z przepisów prawa. Tworząc dokumentację medyczną mamy prawo do przechowywania jej przez 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.

Skontaktowania się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu, czy adresem e-mail, aby np. przedstawić Ci ofertę marketingową

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda.

Podanie nam przez Ciebie numeru telefonu, czy adresu e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową dokończenia rejestracji, czy udzielenia usługi, lecz nie otrzymasz od nas informacji o naszych nowych usługach, promocjach, akcjach promocyjnych, świadczeniach etc.

 

Okres trwania akcji marketingowej

W celu wypełnienia zainicjowanego przez Ciebie procesu reklamacyjnego

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego

Okres wypełnienia obowiązku prawnego i ewentualny dalszy okres korzystania z usług oferowanych przez Administratora

Mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw, a także art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

Okres dochodzenia roszczeń przez Administratora

Prowadzimy księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawa o prawach pacjenta - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.).

Ustawa o rachunkowości - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).

 

 

 
4. Pani/ Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom, w tym:
a. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Administratorem
b. dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, dostawcom usług kurierskich

5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane bezpośrednio, jak również mogły zostać podane przez osobę dokonującą zakupu usługi na Pani/Pana rzecz.

6. Posiada Pani/Pana prawo do żądania od Administratora:

a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. sprostowania swoich danych osobowych
c. usunięcia swoich danych osobowych (Żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie Pana/ Pani danych osobowych z naszej bazy danych),
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego
f. przenoszenia danych
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
h. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres iod@alab.com.pl

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.